card
×
1 Сумын нийтийн нийтийн албан тушаалтны авлигад өртөх эрсдэл бүхий ажил, албан тушаалтны жагсаалт Үзэх
2 Зүүнбаян-Улаан сумын төрийн албанд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн, түр чөлөөлөгдсөн төрийн албан хаагчын судалгаа Үзэх
3 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр Үзэх
4 Аймгийн засаг даргын 02 албан даалгаврын нэгтгэл Үзэх
5 Авлигатайт тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сумын 2017-2019 оны ажлын төлөвлөгөө Үзэх
6 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх  үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Үзэх
7

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр 2021

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/930/files/%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%93%D0%90-%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD-2021%20%D1%8D%D1%86%D1%8D%D1%81-converted(1).pdf

Үзэх
8

Авлига ашиг сонирхолын зөрчлийн эсрэг төлөвлөгөө 2021

 https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/930/files/2021%20%20%D0%97%

D0%91%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%20%D1%81%D1%83%D0%BC%

D1%8B%D0%BD%20%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D3%A9%D0%

BB%D3%A9%D0%B2%D0%BB%D3%A9%D0%B3%D3%A9%D3%A9-converted(1).pdf

Үзэх