card
1 Сумын нийтийн нийтийн албан тушаалтны авлигад өртөх эрсдэл бүхий ажил, албан тушаалтны жагсаалт Үзэх
2 Зүүнбаян-Улаан сумын төрийн албанд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн, түр чөлөөлөгдсөн төрийн албан хаагчын судалгаа Үзэх
3 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр Үзэх
4 Аймгийн засаг даргын 02 албан даалгаврын нэгтгэл Үзэх
5 Авлигатайт тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сумын 2017-2019 оны ажлын төлөвлөгөө Үзэх
6 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх  үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Үзэх