card
1 Авлигатайт тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх сумын 2017-2019 оны ажлын төлөвлөгөө Үзэх
2 Авлигаас урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх  үйл ажиллагааны төлөвлөгөө Үзэх