card

 

Нэр Хавсралт
1 2018-оны Худалдан авах ажиллагааны тайлан Татах
2 2019 он худалдан авах ажиллагааны тайлан Татах
3 2020 он худалдан авах ажиллагаа тайлан татах
4 2021 он ОНХС-ийн гүйцэтгэлийн тайлан татах
5

ОНХС хийгдсэн ажил 2022 

https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/930/files/%D3%A8%D0%92_%D0%97%D0%91%D0%A3-

татах 
6 2022 оны ОНХС гүйцэтгэл https://cdn.greensoft.mn/uploads/users/930/files/2023-ONH-GUITSEGTEL.pdf татах